Regulamin oraz oświadczenie


Regulamin oraz zasady gry nie są żadnym "wymysłem" czy też rzeczą mającą wam utrudniać zabawę - wręcz przeciwnie, jego przeznaczeniem jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa zarówno Tobie jak i pozostałym uczestnikom gry, aby czerpać z rozgrywki to co najlepsze.

Regulamin i zasady gry mają przede wszystkim służyć wam!

                                                  
                                              Regulamin
1. W grze mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz osoby poniżej 18 roku życia za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych.
2. Nie dopuszcza się do gry osób pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
3. Strzelanie może odbywać się tylko i wyłącznie na polu do gry, gdzie marker może pozostać w pozycji odbezpieczonej.
4. Przebywając w strefie bezpiecznej, poza polem gry marker musi być zabezpieczony przed przypadkowym strzałem oraz lufą skierowany w dól.
5. Strzelanie do zwierząt lub osób nie biorących udziału w grze jest zabronione.
6. Przebywając w strefie gracza obowiązuje całkowity zakaz zdejmowania masek ochronnych z twarzy.
7. Gra zostanie natychmiast przerwana w przypadku zauważenia na polu osoby postronnej lub osoby ze zdjętą maską.
8. Minimalna odległość z której wolno oddać strzał do gracza wynosi 6 metrów.
9.Gracz zostaje wyeliminowany na podstawie :
    a. trafienia kulką przeznaczoną do gry w paintball pozostawiającą ślad farby,
    b. własnej decyzji o wykluczeniu z gry , która raz podjęta nie może być cofnięta.
    c. decyzji sędziego bądź obsługi pola, gdy nie przestrzega regulaminu gry.
We wszystkich przypadkach gracz oznajmia głośno i wyraźnie iż został trafiony, jednocześnie unosząc jedną rękę ku górze opuszcza strefę gracza.
10. Zabronione jest strzelanie kulkami znalezionymi oraz kulami niewiadomego pochodzenia.
11. Na polu rozgrywki obowiązuje zakaz fizycznego kontaktu pomiędzy graczami.
12. W przypadku stwierdzenia niesprawności sprzętu, wyczerpania gazu czy też wystrzelania całej amunicji zawodnik opuszcza pole gry i zgłasza ten fakt obsłudze imprezy.
13. Nawet przy zachowaniu wszystkich rygorów bezpieczeństwa gra w paintball jest nieodłącznie związana z ryzykiem wystąpienia drobnych urazów między innymi takich jak siniaki czy obtarcia, powstających w wyniku trafienia kulką.
14. Odpowiedzialność za szkody, utratę zdrowia lub życia użytkownika markera paintball-owego lub osób trzecich, wynikłych na skutek niezachowania bezpieczeństwa, nieprawidłowego użytkowania markera spoczywa tylko na winnym spowodowania tych szkód.
15. Osoby nie stosujące się do regulaminu oraz stwarzające zagrożenie dla zdrowia własnego lub innych będą natychmiast usunięte z pola gry bez możliwości zwrotu wpłaconej gotówki.
Oświadczenie uczestnika rozgrywek paintballowych.

 

Każda osoba uczestnicząca w rozgrywkach paintballowych zobowiązana jest podpisać następujące oświadczenie:

 

           Ja, niżej podpisany, oświadczam i potwierdzam własnoręcznym podpisem, że:

1. jest mi wiadomym, iż gra w PAINTBALL, w której zamierzam uczestniczyć, polega na oddawaniu przez uczestników gry strzałów do siebie nawzajem z markerów o napędzie pneumatycznym kulkami z tworzywa sztucznego wypełnionymi farbą spożywczą.
2. mam świadomość, iż uczestnictwo w grach paintballowych jest obarczone ryzykiem zaistnienia nieszczęśliwych wypadków, tj. potłuczeń otarć, złamań itp., a także w przypadku złamania regulaminu np. zdjęcia maski w miejscach do tego zabronionych, utratą oka lub oczu, a wszystkie mogące zaistnieć wypadki mogą doprowadzić do utraty zdrowia lub kalectwa.
3. zdaję sobie sprawę z ryzyka udziału w grze, w której uczestniczę wyłącznie na własną odpowiedzialność, w razie jakichkolwiek nieszczęśliwych zdarzeń nie będę wnosił roszczeń do organizatora.
4. będąc przeszkolonym przez organizatora gry Paintball-Jastrzębie w zakresie bezpiecznej obsługi przekazanego mi markera i sprzętu ochronnego, będę wykorzystywał go w sposób zgodny z jego przeznaczeniem a w przypadku jego zniszczenia lub świadomego, umyślnego uszkodzenia sprzętu, odpowiem materialnie za wyrządzone szkody.
5. nie jestem pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających, których użycie dyskwalifikowałoby mnie z rozgrywek.
6. stan mojego zdrowia jest dobry i nie mam żadnych przeciwskazań zdrowotnych, które nie pozwalają mi brać udziału w grze.
7. Wyrażam zgodę na wykożystanie zdjęć do celów reklamowych przez właściciela firmy Paintball-Jastrzębie.

8. Zostałem zapoznany z regulaminem oraz przeszkolony w zakresie obsługi markerów i całego osprzętu, co potwierdzam własnoręcznym czytelnym podpisem.


 Formularz do podpisu będzie dostępny na polu paintballowym przed rozpoczęciem rozgrywki. W przypadku osób niepełnoletnich wymagany jest podpis opiekunów prawnych.